Vad är tillvalskategorier och tillvalsfrågor?

 

Final-SWE-6_new_categories-2.png

Modern medarbetarundersökning som drivs av AI

Winningtemp består i grunden av en AI som använder maskininlärning för att förstå hemligheten bakom framgångsrika organisationer. Vår unika plattform analyserar data, hittar trender, och ger förslag på åtgärder som kan ta ditt företag framåt.

För varje svar som kommer in från medarbetare, blir AI:n snabbare och ger bättre insikter och prediktioner.

På det här sättet hjälper vi organisationer att:

 • Minska personalomsättning med 30%
 • Minska negativ stress med 26%
 • Höja arbetsglädjen med 21%.


Vilka är de nya tillvalskategorierna?

Tillvalsfrågor är forskningsbaserade frågor som kan användas tillsammans med standardkategorierna för att få en mer komplett bild av medarbetarupplevelsen, och är ett komplement till Winningtemps befintliga frågebatteri. De kompletterande kategorierna är framtagna i samarbete med Göteborgs Universitet och är utvalda baserat på marknadstrender och feedback från våra kunder.

6 nya tillvalskategorier: 
 • Hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk)
 • Inkludering, Jämlikhet och Rättvisa
 • Självledarskap
 • Ambassadörskap
 • Tillit
 • Innovationsförmåga

1. Hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk)

Motsvarande begrepp i forskningslitteraturen

Sustainabilityenvironmental sustainability, social sustainabilityeconomic sustainabilitytriple bottom linesustainable developmentopen sustainabilitycorporate social responsibility (CSR), environmental social governance (ESG), environmental in-role behaviours (EIRB), sustainable leadership.

Definition

Hållbarhet har inte en entydig definition, utan är snarare ett samlingsbegrepp för olika typer av hållbarhet. Ett användbart samlingsbegrepp är triple bottom line (TBL):

 • Social hållbarhet: mänskliga rättigheter, jämställdhet, inkludering. 
 • Ekologisk hållbarhet: miljö- och klimatpåverkan.
 • Ekonomisk hållbarhet: långsiktig ekonomisk tillväxt utan att påverka samhällets sociala eller miljömässiga aspekter negativt. 

Exempelfråga: Upplever du att företaget bryr sig om de anställdas livskvalitét?

 

2. Inkludering, Jämlikhet och Rättvisa

Definition

Hur jämlikt och inkluderande medarbetarna uppfattar företaget.

Exempelfråga: Strävar man på företaget att rekrytera och inkludera mångfald i etnicitet, kön, ålder och sexuell läggning?

3. Självledarskap

Motsvarande begrepp i forskningslitteraturen

Self leadership, personal initiative

Definition

Självledarskap beskrivs som en process av mentala strategier som leder individen till specifika beteenden och syftar till att öka värde för en organisation och öka individuell effektivitet och välmående (Houghton et al. 2013). Ett nära besläktat begrepp till Självledarskap är konceptet Personligt initiativ som av Frese & Fay (2001) delas upp i följande aspekter: (1) Self-Starting, (2) Proactive och (3) Persisting.

För att konstruera den här frågeskalan användes frågor från tre olika konceptualiseringar av självledarskap: 

 • Self leadership ​
 • Personal initiative​
 • Voice behavior

Exempelfråga: När ett problem uppstår på jobbet, är du aktiv i att försöka lösa det?

 

4. Ambassadörskap

Motsvarande begrepp i forskningslitteraturen

Organizational citizenship behaviorsorganizational commitmentorganizational ambassadorshiporganizational advocacyloyalty 

Definition

Ambassadörsskap är inte ett eget definierat område, när det kommer till medarbetares attityder och beteenden, men ingår i flera konceptualiseringar/modeller som handlar om medarbetarengagemang. Den första av dessa konceptualiseringar kallas organisatoriskt medborgarskap (OCB: Organizational Citizenship Behavior). Denna mäter individens delaktighet i organisationen genom att uppskatta om individen är en hjälpsam medborgare inåt och en lojal ambassadör utåt (ambassadörsskap kallas i OCB för loyalty och ibland loyal boosterism). Den andra konceptualiseringen av engagemang kallas organizational commitment, som mäter engagemang i form av villighet till att prestera samt ambassadörsskap

Exempelfråga: Tycker du att dina och företagets värderingar liknar varandra?

 

5. Tillit

Motsvarande begrepp i forskningslitteraturen

Trust, trustfulness

Ett antal konceptualiseringar har tagits fram under åren, vilket vittnar om att begreppet tillit har varit svårt att ringa in (Dienz & Den Hartog, 2006). Tillit kan beskrivas som ett psykologiskt tillstånd som innefattar avsikten att acceptera sårbarhet (till exempel lämna ifrån sig makt och inflytande) baserat på positiva förväntningar på andras avsikter eller beteende. Utifrån dessa sammanhang förklaras tillit som något mellanmänskligt, samt något som kan upplevas mellan människor och organisationer. Sammanfattningsvis har definitionerna om tillitsfullhet rört sig kring begreppen nedan, som kan ses som underdimensioner i tillitsbegreppet:

 • Välvilja - Man visar goda motiv, vänlighet och en genuin omsorg mot andra människor.
 • Integritet - Man visar ärlighet, transparens och vilja för rättvis behandling.
 • Kompetens - Har man höga uppfattningar om andras förmåga?
 • Förutsägbarhet - Man tittar på beteendens konsistens och regelbundenhet.
 • Öppenhet - Viljan att lyssna och föra dialog.

Exempelfråga: Känner du dig trygg i att ledningen behandlar dig rättvist?

 

6. Innovationsförmåga

Motsvarande begrepp i forskningslitteraturen

Innovation, Innovation readinessdynamic capabilities

Definition

Innovation har ett flertal definitioner. Den vanligaste är definitionen av OECD: innovation är förmågan att ta fram eller förbättra nya produkter (varor/tjänster) (varu-/tjänsteinnovation) som är relevanta för en marknad, men även förmågan att förändra interna processer och organisering (process- och organisatorisk innovation). I konstruktionen av frågebatteriet har följande tre dimensioner använts:

 • Struktur. Sättet man organiserar innovationsarbetet. Innovationsprocesser. Arbetsmetoder. Formalisering och centralisering. Vision och strategi.
 • Kultur. Regelboken som bestämmer vilka beteenden som accepteras.
 • Resurser. Tillgång till tid, finansiering, kompetens, mm.

Exempelfråga: Finns det en kultur som främjar experimentering och risktagande?

 

På vilka språk finns frågorna tillgängliga?

Frågorna är tillgängliga på samtliga frågespråk.
 

Genererar tillvalsfrågorna insikter och trender?

Ja, precis som våra standardkategorier genererar tillvalsfrågor både insikter och trender. 
 

I vilket paket ingår tillvalsfrågorna?

Tillvalsfrågorna ingår i vårt Pro-paket, och kan även köpas till som en separat add-on.
 

Jag är Pro-kund. Vart aktiverar jag tillvalsfrågorna?

Endast Systemadministratörer kan aktivera tillvalsfrågorna. Från Adminvyn går du via Standardundersökningar > klicka på de tre prickarna vid den standardundersökning du vill redigera > välj Redigera > klicka på Steg 2 Frågekategorier > Tillval.

 

Intresserad av kategorierna? Utforska vårt Pro-paket

Upptäck en helt ny nivå av proaktivt ledarskap med Pro-paketet där du har tillgång till alla 15 kategorier, och de tillhörande frågorna.

Som Pro-användare får du även tillgång till:

 • Naturlig språkbehandling - Modern AI-teknologi analyserar de medarbetarnas kommentarer för att se vilka ämnen som diskuteras mest just nu.
 • Smarta prediktioner - Håll dig uppdaterad och se om dina medarbetare närmar sig negativ stress eller uppsägning.
 • Konkreta planer - Boosta ansvarsområden och produktivitet med handlingsplaner.

Kontakta din Customer Success Manager för mer information.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
5 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.